S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Kontakt

hofmanova s.r.o.
Novomeského 1214/72
905 01 Senica
tel: 0948904447
napíšte nám

obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

I.Úvodné ustanovenia

 

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a  kupujúcim (zákazník) pri predaji tovarov, najmä učebníc a iných učebných pomôcok (ďalej len "učebnice") na webovom sídle www.hofmanova.sk.

 

2. Predávajúci je (ďalej len „predávajúci"):
hofmanova s.r.o.
Novomeského 1214/72
90501  Senica
Slovenská republika
IČO: 46889515
DIČ: 2023632776
IČ DPH: SK2023632776
platca DPH
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 30376/T

 

3. Kupujúci (ďalej "zákazník") je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o kúpu učebníc a iných tovarov na webovom sídle www.hofmanova.sk.

 

II. Charakteristika tovarov

 

Tovarom sa rozumie najmä všeobecná alebo špecializovaná učebnica cudzieho jazyka, učebnice slovenčiny, učebnice matematiky a učebné pomôcky. Charakteristika a druhy učebníc sú dostupné na základnej aktuálnej ponuky na webovom sídle www.hofmanova.sk.

 

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1.Zákazník si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky dostupnej na webovom sídle www.hofmanova.sk (vrátane subdomén, či pridružených domén alebo subdomén),  tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "kúpiť". Pred ukončením nakupovania  zákazník skontroluje obsah a správnosť objednávky, vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, e-mail, spôsob doručenia, spôsob platby apod.) a objednávku potvrdí kliknutím na tlačidlo „objednať".

 

2. Objednávky uskutočnené prostredníctvom webového sídla www.hofmanova.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdí ich aktívnym odsúhlasením pred odoslaním objednávky.

 

3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na webovom sídle www.hofmanova.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky zákazníkom a prijatím objednávky predávajúcim. O tomto prijatí predávajúci bezodkladne informuje zákazníka na ním zadaný e-mail spolu s platobnými podmienkami. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť.

 

4.Predávajúci doručí zákazníkovi daňový doklad elektronicky na ním zadaný e-mail alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti či  poštou.

 

IV. Práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka

 

1.Predávajúci je povinný doručiť zákazníkovi, prostredníctvom prepravnej spoločnosti či pošty, tovar riadne a včas.

 

2. Zákazník je povinný uhradiť tovar spolu s nákladmi na dopravu v plnej cene a v lehote splatnosti, ktorá je pri spôsobe platby prevodom na účet 7 dní od okamihu potvrdenia objednávky predávajúcim na e-mail zákazníka.

 

V. Platobné podmienky

 

1.Ak si zákazník zvolí spôsob platby
– platba na účet –  tak zákazník uhradí tovar formou priameho vkladu alebo pripísania na účet poskytovateľa, ktorý je vedený v

 

ČSOB v tvare IBAN: SK90 7500 0000 0040 1698 1729
(poznámka platby: variabilný symbol, meno a priezvisko zákazníka).

 

Platba za tovar sa považuje za uhradenú v deň pripísania finančných prostriedkov v plnej výške na účet predávajúceho.

 

2. Ak si zákazník zvolí spôsob platby – dobierka – tak zákazník uhradí tovar (zásielku) oprávnenej osobe zastupujúcej prepravnú spoločnosť, podľa pokynov tejto osoby, a to pri doručení zásielky (produkt). V tento okamih je platba za tovar uhradená.

 

VI. Doručovanie

 

1. Tovar je doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Ak nie je určený spôsob dopravy GLS, tak sa doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

 

2. Tovar, ktorý je skladom a je objednaný – spôsob platby dobierka – najneskôr do 15.00 je expedovaný najneskôr dvoch pracovných dní a spravidla doručený na druhý pracovný deň službou GLS po predaní zásielky prepravnej službe.

 

3. V prípade spôsobu platby – platba na účet – je tovar expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov v plnej výške na účet predávajúceho a spravidla doručený na ďalší pracovný deň službou GLS po predaní zásielky prepravnej službe.

 

4. Pri zásielkách do zahraničia informuje predávajúci o termínoch dodávky samostatným e-mailom, v obvykých prípadoch je termín dodávky dva až tri pracovné dni po predaní zásielky prepravnej službe.

 

5.Zákazník si môže zvoliť aj iný, presne určený, dátum doručenia. Zákazník o tejto skutočnosti informuje predávajúceho zároveň s uskutočnením objednávky.

 

6.Ak chce zákazník doručiť tovar do ním zvolenej krajiny, no takáto možnosť (krajina) nie je medzi voľbami spôsobu dopravy (objednávka), tak sa zákazník informuje u predávajúceho o možnosti doručenia do ním zvolenej krajiny a podmienkach a cene tohto doručenia.

 

7. Zákazník môže pri uskutočnení objednávky určiť, aby sa tovar doručil tretej osobe.

 

8.Ak nie je možné (opätovne) doručiť tovar zákazníkovi z dôvodov na strane zákazníka, a ten sa vráti naspäť predávajúcemu, tak predávajúci má právo požadovať od zákazníka alikvotnú čiastku nákladov, ktoré mu vznikli s vybavením a odoslaním nedoručiteľnej objednávky (produktu) zákazníkovi.

 

9. Zákazník bezodkladne po prevzatí zásielky vizuálne skontroluje akosť a množstvo tovaru a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri prevzatí od prepravnej spoločnosti, zákazník tovar neprevezme, spíše so zástupcom prepravnej spoločnosti protokol a o tejto skutočnosti a informuje predávajúceho, za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

 

10.Ak tovar skladom nie je, v tomto prípade je možné kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti daného tovaru.

 

VII. Reklamácia

 

1. Zákazník je povinný bezodkladne akékoľvek sťažnosti a reklamácie oznámiť predávajúcemu e-mailom na e-mail info@hofmanova.sk. V reklamácii je potrebné, aby zákazník uviedol akého tovaru sa týka a čo je dôvodom reklamácie, resp. nespokojnosti. Poskytovateľ vybaví reklamáciu spôsobom a v lehote stanovenej zákonom.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 

1.Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle zákazníka na odstúpenie odoslaný (pošta, e-mail) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

 

2. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

3. Odstúpením zákazníka od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť zákazníkovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie zákazníkom preukázané) cenu zaplatenú za tovar a náklady s tým spojené (poštovné, náklady na dopravu, balné) na bankový účet zákazníka, ktorý zákazník poskytne predávajúcemu.

 

4.Pri odstúpení od zmluvy je zákazník povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu predávajúceho:

 

hofmanova s.r.o.
Novomeského 1214/72
90501  Senica
Slovenská republika

 

IX.Autorské práva

 

1. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať, vyhotovovať rozmnoženiny ani inak používať učebnice, ani ich časti, ktoré nadobudol kúpou od predávajúceho,  na verejné ani komerčné účely. Tieto učebnice sú chránené autorským právom. Ich neoprávnené používanie predstavuje porušenie autorského práva.

 

X. Ochrana osobných údajov

 

1.Zákazník prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre vybavenie objednávky a doručenie tovaru. Zároveň klient súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

 

2. Osobné údaje zákazníka predávajúci nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externé prepravné spoločnosti, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru zákazníkovi.

 

XI. Záverečné ustanovenia

 

1. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.

 

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

4. Zákazník zmluvného vzťahu vyhlasuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a akceptoval ich.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú v platnosť a účinnosť dňom 15.3.2018.

 

 

ZWJmMG